Hedef 7 – Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler
Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 7 – Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB’nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
Temiz çevre ve sıfır kirlilik
İklim eylemi için kara, okyanus ve su
Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler
Beklenen sonuçlar

Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önlemleri yoluyla Avrupalı ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa’da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu
Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

Avrupa Birliği Üye Devletleri,
Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur.

https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html

Benzer Gönderiler